Lịch làm việc từ ngày 30/7 - 03/8/2018

                                      LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
30/7/2018
Sáng Dự họp HĐND huyện (02 ngày) Đ/c Hằng, Cường, Minh, Thương UB huyện
       
Chiều      
       
Thứ 3
31/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
01/8/2018
Sáng Tập huấn (03 ngày) Đ/c Châu, Đức KS Khánh Phương
       
Chiều      
       
Thứ 5
02/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
03/8/2018
Sáng Dự HN sơ kết ATGT Đ/c Minh, Phú UB huyện
       
Chiều      
       

Thông báo