Lịch làm việc từ ngày 28/01 - 01/02/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
28/01/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
29/01/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
30/01/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
31/01/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
01/02/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều                                                            
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       

Thông báo