Lịch làm việc từ ngày 26/11 - 30/11/2018

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
26/11/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
27/11/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
28/11/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
29/11/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
30/11/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều                                                                                               
       
                                    

Thông báo