Lịch làm việc từ ngày 25/3 - 29/3/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
25/3/2019
Sáng Dự lễ Đ/c Lý Xã Húc
       
Chiều      
       
Thứ 3
26/3/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
27/3/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
28/3/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
29/3/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 
                                 
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 

Thông báo