Lịch làm việc từ ngày 24/12 - 28/12/2018

                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
24/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
25/12/2018
Sáng Họp CBCC Toàn thể CBCC HT.UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 4
26/12/2018
Sáng Dự họp HĐND Đ/c Hằng, Minh, Cường, Thương HT. UB huyện
  Tập huấn (3 ngày) Đ/c Toàn Đông Hà
Chiều      
       
Thứ 5
27/12/2018
Sáng Dự tổng kết QP-AN huyện Đ/c Hằng, Minh, Phương, Phú UBND huyện
       
Chiều      
       
Thứ 6
28/12/2018
Sáng Tổng kết hội nghị ND Theo GM HT.UB xã
       
Chiều                                                                                               
       
                                     
                               
                                                                       

Thông báo