Lịch làm việc từ ngày 19/11 - 23/11/2018

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
19/11/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
20/11/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 4
21/11/2018
Sáng Tập huấn GMS Theo GM HT. UBND xã
  Tập huấn ISO Một cửa HT. UBND xã
Chiều      
       
Thứ 5
22/11/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
23/11/2018
Sáng      
       
Chiều  Họp BQL Nông thôn mới                                                                                        Theo GM HT. UBND xã
       
                               

Thông báo