Lịch làm việc từ ngày 03/02 - 07/02/2020

                                LỊCH TUẦN  03/02 - 07/02/2020
  Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2
02/12
     
     
     
C: Dự họp công tác phòng chống dịch Corona Đ/c Minh HT. UB huyện
     
Thứ 3
03/12
     
     
     
     
     
Thứ 4
04/12
     
     
     
     
Thứ 5
05/12
     
     
     
     
C: Họp HĐQT NHCS XH huyện quý I Đ/c Minh HT.UB huyện
Thứ 6
06/12
S: Tổng kết Thống kê (1 ngày) Đ/c Thương, Toàn CCTK
     
     
     
Thứ 7      
CN      

Thông báo