Lịch làm việc từ ngày 13/5 - 17/5/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
13/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
14/5/2019
Sáng Giao Ban CA  Đ/c Phú CA huyện
       
Chiều Dự HN Đ/c Minh, Châu HT UB huyện
       
Thứ 4
15/5/2019
Sáng Thống kê, rà soát di cư tự do Đ/c Hải Hà Lệt
       
Chiều      
       
Thứ 5
16/5/2019
Sáng Làm việc với Trung tâm MT&ĐT huyện Đ/c Dàn, Minh, Thương HT.UB xã
  Dự họp Đ/c Minh HT. UB huyện
Chiều      
       
Thứ 6
17/5/2019
Sáng Giao ban XDCB Đ/c Minh, Nhung  
       
Chiều Dự HN sơ kết Đ/c Sơn, Minh, Cường, Ly UB huyện
  Dự HN  Đ/c Châu Phòng LĐTB XH
         

Thông báo