Lịch làm việc từ ngày 18/6 - 22/6/2018

                               LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
18/6/2018
Sáng Dự hội thi tìm hiểu luật trẻ em Đ/c Lý Phòng VH&TT
       
Chiều      
       
Thứ 3
19/6/2018
Sáng Sinh hoạt quân dự bị Đ/ Phương, Hải (QS) BCH QS huyện
       
Chiều Làm việc với phòng Nông nghiệp Đ/c Đức UB xã
       
Thứ 4
20/62018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
21/6/2018
Sáng      
       
       
Chiều Họp xét HĐ xét duyệt BTXH Thành viên HĐ UB xã
       
Thứ 6
22/6/2018
Sáng      
       
Chiều Dự lễ  Đ/c Minh UB Khe Sanh
    Tổ chức mô hình sinh hoạt điểm Theo GM

Thông báo