Lịch làm việc từ ngày 17/6 - 21/6/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
17/6/2019
Sáng Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 (15 ngày) Đ/c Minh Đông Hà
       
Chiều      
       
Thứ 3
18/6/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Dự họp Đ/c Lý HT. UB huyện
       
Thứ 4
19/6/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
20/6/2019
Sáng Dự họp Đ/c Dàn HT. UB huyện
       
Chiều      
       
Thứ 6
21/6/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
         
 
                                 
 
                                     
                                 
 

Thông báo