Lịch làm việc từ ngày 16/7 - 20/7/2018

                                    LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                    Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
16/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
17/7/2018
Sáng Tập huấn Đ/c Phương Trường THPT
       
Chiều Làm việc thanh tra huyện Đ/c Minh, Nhung Thanh tra huyện
       
Thứ 4
18/7/2018
Sáng Tập huấn KSTTHC Đ/c Thương UB huyện 
       
Chiều      
       
Thứ 5
19/7/2018
Sáng Tập huấn công tác XD NTM do tỉnh tổ chức(2 ngày) Theo GM UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 6
20/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo