Lịch làm việc từ ngày 11/02 - 15/02/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
11/02/2019
Sáng Làm việc bình thường    
  Chào cờ tháng 2    
Chiều      
       
Thứ 3
12/02/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
13/02/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
14/02/2019
Sáng Làm việc với phòng Nội vụ Đ/c Minh, Thương Phòng NV
       
Chiều      
       
Thứ 6
15/02/2019
Sáng Dự tổng kết thống kê (1 ngày) Đ/c Thương, Toàn TK huyện
  Dự tổng kết trồng cây ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN CV Lao Bảo
Chiều  Làm việc với huyện                                        Đ/c Minh, Hải UB huyện
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       

Thông báo