Lịch làm việc từ ngày 10/12 - 14/12/2018

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
10/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
11/12/2018
Sáng Hội nghị kiểm điểm CBCC    
  Tập huấn Đ/c Minh Đông Hà
Chiều      
       
Thứ 4
12/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
13/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
14/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều                                                                                               
       
                                     

Thông báo