Lịch làm việc từ ngày 08/10 - 12/10/2018

                                         LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
08/10/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
09/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 4
10/10/2018
Sáng Họp BCH Huyện uỷ mở rộng Đ/c Hằng, Sơn, Minh, Thương Huyện uỷ
       
Chiều      
       
Thứ 5
11/10/2018
Sáng Họp BCH Đảng uỷ mở rộng Theo GM HT. UB xã
       
Chiều Họp NTM  Toàn thể CB xã HT. UB xã
       
Thứ 6
12/10/2018
Sáng Tập huấn Đ/c Lý, Châu KS Thái Ninh
  Dự họp  Đ/c Minh HT. UB Huyện
Chiều      
       

Thông báo