Lịch làm việc từ ngày 07/5 - 11/5/2018

                              LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
07/5/2018
Sáng Chào cờ tháng 5 Toàn thể cán bộ xã UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
08/5/2018
Sáng Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện NQ ĐH Đảng NK 2015 - 2020 Toàn thể CB xã, Theo Gm HT UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 4
09/5/2018
Sáng Phổ biến GDPL đợt 1 
 
Toàn thể CB xã, Theo GM HT UB xã
  Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22 Đ/c Hằng Huyện uỷ
Chiều      
       
Thứ 5
10/5/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
11/5/2018
Sáng Họp BCH Đảng uỷ mở rộng BCH Đảng uỷ, Theo GM HT UB xã
       
Chiều Làm việc với UBND huyện, ban điều phối NTM huyện và UBND xã Tân Lập trao đổi kinh nghiệm xã đạt chuẩn NTM Toàn thể BCĐ, BQL NTM xã HT UB xã
       

Thông báo