Lịch làm việc từ ngày 07/01 - 11/01/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 07/01/2018 đến ngày 11/01/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
07/01/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
08/01/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
09/01/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Dự Hội nghị Đ/c Minh CCT
       
Thứ 5
10/01/2019
Sáng Họp NTM Theo GM HT.UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 6
11/01/2019
Sáng Tổng kết xây dựng Đảng Theo GM HT.UB xã
       
Chiều                                                                                               
       
                                     
                                                                       

Thông báo