Lịch làm việc từ ngày 06/5 - 10/5/2018

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
06/5/2019
Sáng Chào cờ tháng 5 Toàn thể CBCC  HT UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
07/5/2019
Sáng Giao ban TT. HĐND  Đ/c Cường, Thương HĐND huyện
       
Chiều Họp tiểu ban lễ Thành viên ban HT.UB xã
       
Thứ 4
08/5/2019
Sáng Dự họp Đ/c Lý HT. UB huyện
       
Chiều Dự lễ  Đ/c Lý, Toàn Phòng NV
       
Thứ 5
09/5/2019
Sáng Họp MH trồng cây chanh leo Đ/c Minh HT UB huyện
       
Chiều Họp BĐD NHCS XH huyện Đ/c Minh HT UB huyện
       
Thứ 6
10/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 
                                 
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 

Thông báo