Lịch làm việc từ ngày 04/6 - 08/6/2018

                               LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
04/6/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 3
05/6/2018
Sáng Lễ Phát động Nông thôn mới Toàn thể CB xã UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 4
06/62018
Sáng Tập huấn(3 ngày) Đ/c Nhung Trung tâm BDCT huyện
  Dự họp GPMB Đ/c Minh UB huyện
Chiều      
       
Thứ 5
07/6/2018
Sáng Họp GPMB Theo GM UB xã
       
       
Chiều      
       
Thứ 6
08/6/2018
Sáng Làm việc với BHXH huyện Đ/c Châu UB xã
  Dự lễ  Đ/c Minh Đông Hà
  Tập huấn Đ/c Dàn, Đức UB huyện
Chiều      
     

Thông báo