Lịch làm việc từ ngày 04/3 - 09/3/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
04/3/2019
Sáng Chào cờ tháng 3 Toàn thể CBCC HT.UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
05/3/2019
Sáng Đại hội MT xã Toàn thể CB xã HT.UB
       
Chiều      
       
Thứ 4
06/3/2019
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
07/3/2019
Sáng      
       
Chiều Dự lễ khai mạc trưng bày triển lãm Sơn-Cường, Lý, Trang Nhà truyền thống Bru
       
Thứ 6
08/3/2019
Sáng      
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       

Thông báo