Lịch làm việc từ ngày 03/12 - 07/12/2018

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
03/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
04/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
05/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
06/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
07/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều                                                                                               
       
                                     

Thông báo