Lịch làm việc từ ngày 02/7 - 06/7/2018

                                 LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
02/7/2018
Sáng Chào cờ Toàn thể CB xã, Theo GM HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
03/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
04/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
05/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
06/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo