Lịch làm việc từ ngày 01/7 - 05/7/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
01/7/2019
Sáng Chào cờ tháng 7 Toàn thể CB xã HT. UB
       
Chiều      
       
Thứ 3
02/7/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
03/7/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
04/7/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
05/7/2019
Sáng Dự họp Đ/c Minh HT. UB huyện
  Dự họp  Đ/c Dàn, Minh ĐC Phòng TNMT
Chiều      
       
         
 
                           
 

Thông báo