Lịch làm việc từ ngày 01/4 - 05/4/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
01/4/2019
Sáng Chào cờ Toàn thể CBCC HT.UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
02/4/2019
Sáng Họp KTXH quý I mở rộng Đ/c Minh UBND huyện
       
Chiều HN thi đua khen thưởng Đ/c Hằng, Minh UBND huyện
       
Thứ 4
03/4/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
04/4/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
05/4/2019
Sáng Dự họp HU mở rộng Đ/c Hằng, Sơn, Minh Huyện ủy
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 
                                 
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 

Thông báo