Tổ chức bộ máy

ĐẢNG ỦY
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
       
Nguyễn Trường Sơn Phó bí thư 0913.383.156

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
       
Lê Bá Cường PCT. HĐND 01697.636.474 lebacuong@quangtri.gov.vn
 
ỦY BAN NHÂN DÂN

 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Bá Minh Chủ tịch 0962.918.035 lebaminh@quangtri.gov.vn
Lê Lý Phó chủ tịch 01668.197.304 lely.huonghoa@quangtri.gov.vn
Lê Thị Dàn Phó chủ tịch 0983.409.144 lethidan@quangtri.gov.vn

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Thị Ly Ly CT. UBMTTQVN 0965.587.135 ubmttqxatanthanh@gmail.com 
Dương Hà Thanh PCT. UBMTTQVN 0868.627.678  

 

Thông báo