Tổ chức bộ máy

ĐẢNG ỦY
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Bá Minh Bí thư  -
CT HĐND   
0962.918.035 lebaminh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Phó Bí thư 0913.383.156 nguyentruongson@quangtri.gov.vn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
       
Lê Bá Cường PCT. HĐND 0397.636.474 lebacuong@quangtri.gov.vn
 
ỦY BAN NHÂN DÂN

 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Võ Trần Ngọc Bình Chủ tịch 0941.393.368 tranngocbinh@quangtri.gov.vn
Lê Lý Phó chủ tịch 0368.197.304 lely.huonghoa@quangtri.gov.vn
Võ Thị Hồng Thương Phó chủ tịch 0976.517.228 vothihthuong@quangtri.gov.vn

ỦY BAN MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Thị Ly Ly CT. UBMTTQVN 0965.587.135 lethilyly@quangtri.gov.vn
Lê Bá Lâm Chủ tịch Hội Nông dân 0905.935.725 lebalam@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hóa Chủ tịch Hội CCB 0911.478.242 levanhoa.huonghoa@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thanh Chủ tịch Hội Phụ nữ 0903.538.789 vothithanh1@quangtri.gov.vn
Mai Thị Thủy Bí thư xã đoàn 0932.495.789 maithithuy@quangtri.gov.vn

CÔNG AN XÃ
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Ngô Thế Đại Trưởng Công an 0916.122.359 ngothedaicskt@gmail.com
Đặng Xuân Tú Phó Trưởng Công an 0979.305.333  

Thông báo