Tổ chức bộ máy

ĐẢNG ỦY
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Hồ Thị Thu Hằng Bí thư 0982.362.313 hothithuhang.huonghoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Phó bí thư 0913.383.156

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Hồ Thị Thu Hằng CT. HĐND 0982.362.313 hothithuhang.huonghoa@quangtri.gov.vn
Lê Bá Cường PCT. HĐND 01697.636.474 lebacuong@quangtri.gov.vn
 
ỦY BAN NHÂN DÂN

 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Bá Minh Chủ tịch 0962.918.035 lebaminh@quangtri.gov.vn
Lê Lý Phó chủ tịch 01668.197.304 lely.huonghoa@quangtri.gov.vn
Lê Thị Dàn Phó chủ tịch 0983.409.144 lethidan@quangtri.gov.vn

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Thị Trang CT. UBMTTQVN 0983.523.144 ubmttqxatanthanh@gmail.com 
Võ Văn Hai PCT. UBMTTQVN 01644.645.638  
Trần ThanhLiên PCT. UBMTTQVN 01658.783.024  

 

Thông báo