Tổ chức bộ máy

ĐẢNG ỦY
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Bá Minh Bí thư  0962.918.035 lebaminh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Phó Bí thư 0913.383.156 lely.huonghoa@quangtri.gov.vn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
       
Lê Bá Cường PCT. HĐND 01697.636.474 lebacuong@quangtri.gov.vn
 
ỦY BAN NHÂN DÂN

 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Bá Minh Chủ tịch 0962.918.035 lebaminh@quangtri.gov.vn
Lê Lý Phó chủ tịch 0368.197.304 lely.huonghoa@quangtri.gov.vn
Lê Thị Dàn Phó chủ tịch 0983.409.144 lethidan@quangtri.gov.vn

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Thị Ly Ly CT. UBMTTQVN 0965.587.135 ubmttqxatanthanh@gmail.com 
Dương Hà Thanh PCT. UBMTTQVN 0868.627.678  

 

Thông báo